Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odbiorcy detaliczni drewna

Decyzja nr  15  

Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych

Znak spr.: ZG.801.4.2017

Na podstawie:

  • Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  • § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
  • Zarządzenia Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak spr.: ZM.800.2.2016)
  • Decyzji nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wskaźnika korekty ceny średnioważonej, obowiązującego przy ustalaniu ceny sprzedaży drewna na rynku detalicznym (znak spr: EM.805.1.2017)

postanawiam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam cennik na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Cennik na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych zostaje podany do wiadomości publicznej poprzez: umieszczenie na tablicach ogłoszeń w holu nadleśnictwa i przed siedzibami leśnictw oraz udostępnienie na stronie internetowej Nadleśnictwa Goleniów.

§ 3.

          Traci moc Decyzja nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 23 stycznia 2017 r w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych znak spr.: ZG.801.1.2017.

§ 4.

Decyzję otrzymują pracownicy zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.