Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony wybranych elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Natura 2000Europy. System ten nie ma zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać - dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu.

Natura 2000Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony wybranych elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten nie ma zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać - dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega ona na wyznaczeniu (według określonych kryteriów), a następnie skutecznym ochronieniu, określonych obszarów. Podstawą do tego stanowią dwie dyrektywy europejskie:  

·         Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. tzw. Dyrektywa Ptasia, w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. W myśl tej dyrektywy tworzy się obszary specjalnej ochronyOSO.
·         Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. tzw. Dyrektywa Siedliskowa,w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W myśl tej dyrektywy powołuje się specjalne obszary ochronySOO.
 
Zaproponowane i następnie uznane przez Komisję Europejską obszary SOO i OSO utworzą Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000.
 
Obszary Natura 2000 wyznaczone w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Goleniów prezentuje poniższa tabela.
 
 
Rzeczywista powierzchnia obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwie Goleniów wynosi 12 979,12 ha, co stanowi 56,7% ogólnej powierzchni nadleśnictwa.