Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Goleniów przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Głównym celem gospodarki leśnej jest zachowanie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju. Szczególne znaczenie dla zachowania i wzbogacania istniejących lasów oraz kształtowanie jego nowych pokoleń ma hodowla lasu.

Ochrona lasu

Lasy są stale narażone na różne zagrożenia. Ze względu na rodzaj działających czynników możemy je podzielić na biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne.

Użytkowanie lasu

Pośród wielu funkcji jakie spełnia las, jako główną funkcję wymienić należy funkcję gospodarczą, która nierozerwalnie związana jest z pozyskaniem surowca drzewnego.

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządza się na 10 lat, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu. W przypadkach uzasadnionych stanem lasów, a w szczególności wystąpienia szkód lub klęsk żywiołowych, plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat.

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnictwa Goleniów teren dzierżawiony jest przez 6 kół łowieckich. Dzierżawcy obwodów, koła łowieckie przy ścisłym udziale służb leśnych zajmują się gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej.

Straż Leśna

Szkodnictwo leśne zalicza się do zespołu szkód antropogenicznych, związanych z działaniem człowieka w środowisku przyrodniczym, w tym środowisku leśnym. W działaniu tym człowiek jest czynnikiem sprawczym, negatywnym.