Decyzja nr  26

Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów
z dnia 3 października 2017 roku

w sprawie wprowadzenia rabatu na drewno M2 oraz S4 dla odbiorców detalicznych

Znak spr.: ZG.801.4.2017

Na podstawie:

  • Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
  • Zarządzenia Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak spr.: ZM.800.2.2016)
  • Decyzji nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wskaźnika korekty ceny średnioważonej, obowiązującego przy ustalaniu ceny sprzedaży drewna na rynku detalicznym (znak spr: EM.805.1.2017)

 

postanawiam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam rabat w wysokości 50% do cen określonych w cenniku na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych,- wprowadzonym Decyzją nr 15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 29.03.2017 r. - dla artykułów z grupy M2 oraz S4 z zastrzeżeniem treści paragrafu 2 niniejszej decyzji.

§ 2.

1. Rabatem objęte są wyłącznie artykuły z grupy M2 oraz S4 pozyskane samowyrobem -  „kosztem nabywcy” - na powierzchniach zagospodarowanych cięciami rębnymi: IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB

2. Wprowadzony rabat obowiązuje od 04 października do 20 grudnia 2017 r.

 

§ 3.

Niniejsza decyzja zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez: umieszczenie na tablicach ogłoszeń w holu nadleśnictwa i przed siedzibami leśnictw oraz udostępnienie na stronie internetowej Nadleśnictwa Goleniów.

§ 4.

Decyzję otrzymują pracownicy zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.