Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ochrona przed pożarami

Ogień jest jednym z najgroźniejszych wrogów lasu. Obawa przed tym żywiołem i jego destrukcyjnym działaniem pociąga za sobą wymóg ochrony lasu przed pożarami oraz stałej obserwacji w czasie największego zagrożenia.

  Kategoria zagrożenia pożarowego

Nadleśnictwo Goleniów klasyfikuje się do II kategorii zagrożenia pożarowego.Natomiast na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 22.03.2006r., uwzględniając intensywność ruchu rekreacyjnego i turystycznego zalicza się Nadleśnictwo Goleniów do I kategorii zagrożenia pożarowego. Ponadto podwyższenie kategorii uzasadnione jest z uwagi na skutki wieloletniego oddziaływania emisji, szczególnie na obszarze leśnictwa Olszanka.

Stopień zapalności dna lasu zależy od składu runa, wilgotności nagromadzonej leżaniny i ściółki oraz rozkładu pogody w roku (głównie opadów atmosferycznych). Pierwszy okres zwiększonej palności przypada na wczesną wiosnę po zejściu pokrywy śnieżnej, kiedy to występują duże ilości wysuszonych traw, krzewinek, opadłe listowie, szczególnie duże zagrożenie występuje na obszarze leśnictwa Stepnica od nieużytków zielonych. Drugi okres zwiększonej palności występuje w czasie długotrwałej suszy, aż do końca października. Okres zagrożenia pożarowego występuje od momentu uzyskania przez ściółkę wilgotności mniejszej niż 27% mierzonej na podstawie wilgotności ściółki i powietrza  o godz. 9:00 i 13:00.

W okresie letnim i wczesnojesiennym występuje wzmożona penetracja lasu przez społeczeństwo, co dodatkowo zwiększa ryzyko powstania pożaru.

Zapalność dna lasu w okresie od marca do października charakteryzuje ilość dni w poszczególnych stopniach zagrożenia pożarowego.

     Czynniki wpływające na zagrożenie pożarowe

Zagrożenie pożarowe lasów Nadleśnictwa Goleniów  jest bardzo duże ze względu na zdecydowaną przewagę litych drzewostanów sosnowych występujących na siedliskach (głównie BMśw i Bśw).

Czynniki mogące być przyczyną powstania pożaru związane są:
 

a) przebiegającymi przez tereny leśne liniami energetycznymi;
b) z paleniem ognisk bez zachowania wymaganych zasad
    bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach postoju i   biwakowania
c)  z wypalaniem traw i pozostałościami po uprawach rolnych (w nbsp; bliskim otoczeniu           z lasem)
d) z wyładowaniami atmosferycznymi (pożary);
e) z penetracją turystów (zbieraczy runa leśnego i wędkarzy).


          Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zagrożenie pożarowe jest nasilający się z roku na rok ruch turystyczny (szczególnie wzdłuż drogi krajowej nr E-3 relacji Szczecin -Świnoujście). Potencjalnym zagrożeniem pożarowym na terenie nadleśnictwa są również linie kolejowe relacji Szczecin-Świnoujście i Goleniów-Nowogard przebiegające na znacznym obszarze lasów.

    Przyczyny pożarów

Występują najczęściej następujące przyczyny powstania zjawisk pożarowych. Jednak najczęściej stwierdzana jest nieostrożność dorosłych.

Przyczyny pożarów:

1. Nieostrożność dorosłych
·   Turystyka i pozyskanie owoców runa leśnego
·   Działalność gospodarcza LP
·   Nieostrożność dorosłych
2. Nieostrożność nieletnich
·   Palenie ognisk przez nieletnich
3. Maszyny i urządzenia
·   Awaria linii energetycznych
.   Transport drogowy
.   Transport kolejowy
4. Wyładowania atmosferyczne
5. Przerzuty z gruntów nieleśnych
6. Podpalenia
7. Pozostałe
8. Nieustalone

Historyczne dane dotyczące dużych pożarów

W minionym dziesięcioleciu [1997 - 2006] w Nadleśnictwie Goleniów powstały 52 pożary na łącznej powierzchni 21,57 ha. Przeciętna powierzchnia pożaru wyniosła 0,42 ha. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

Rok

Ilość pożarów

Łączna powierzchnia [ha]

2010

2

0,02

2011

3

0,68

2012

6

0,08

2013

6

0,23

 

1. Organizacja służb ochrony przeciw pożarowej

a)  patrole przeciwpożarowe,
b)  punkty alarmowo – dyspozycyjne,
c)   sieć łączności alarmowo – dyspozycyjnej.
d)  pełnomocnik nadleśniczego,
e)  sposoby postępowania nadleśnictwa na wypadek pożaru lasu

2.  Wyposażenie w sprzęt i infrastrukturę pożarową

Zabezpieczenie przeciwpożarowe
a)  Pasy p-poż
b)  Obserwacja
c)  Łączność radiowa i telefoniczna
d)  Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
e)  Dojazdy pożarowe

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Przegląd zagrożeń w drzewostanach przylegających do infrastruktury

Przegląd zagrożeń w drzewostanach przylegających do infrastruktury

W Nadleśnictwie Goleniów dwa razy w roku – w marcu i we wrześniu - dokonuje się komisyjnego przeglądu zagrożeń występujących w drzewostanach przyległych do dróg publicznych, szlaków turystycznych, obiektów turystycznych i edukacyjnych, parkingów, miejsc postoju pojazdów oraz przyległych do zabudowań. W trakcie przeglądu identyfikuje się drzewa, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia. Należą do nich m. in. złomy, wywroty, posusz, drzewa niebezpiecznie pochylone. Na korze zinwentaryzowanych drzew maluje się farbą znak „X”.

W trakcie ostatniego przeglądu zidentyfikowano blisko 290 drzew stanowiących potencjalne zagrożenie. Za szczególnie pilne do usunięcia uznano drzewa przy DK 6 oraz DK 3 wraz z węzłami Miękowo i Święta. Ponadto pilnej interwencji wymagają suche sosny rosnące wzdłuż linii kolejowej nr 434 Mosty-Port Lotniczy.

Usuwanie zidentyfikowanych zagrożeń wymaga współpracy leśników z zakładami usług leśnych, drogowcami, kolejarzami, przedstawicielami telekomunikacji, pracownikami zakładów energetycznych oraz policją. Pracownicy nadleśnictwa posiadają uprawnienia do kierowania ruchem. Nadleśnictwo zakupiło znaki drogowe oraz uzyskało dokumentacje pozwalające na zmianę organizacji ruchu drogowego w czasie wycinki drzew stanowiących zagrożenie. Wszelkie prace związane z usuwaniem tych drzew są niebezpieczne i prowadzi się je z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.


Asset Publisher Asset Publisher