Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring miejsc występowania-gatunków-chronionych strefowo

Coroczne wiosenne obserwacje lęgów.

Ochrona miejsc rozrodu kilkunastu rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt jest realizowana przez wytyczanie obszarów zwanych strefami, które trwale lub okresowo zabezpieczają otoczenie takich miejsc przed wszelkimi formami działalności ludzkiej. Ustanawia je w drodze decyzji administracyjnej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Lista gatunków, które podlegają ochronie strefowej jest określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Strefa ochrony całorocznej to obszar, na którym działalność człowieka - również w ramach zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej - przez cały rok jest bardzo ograniczona, a każda czynność wymaga zgody od Regionalnego lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Strefa ochrony okresowej jest obszarem wyłączonym okresowo z działań gospodarczych i jest ustanawiana wokół strefy całorocznej. Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju w okresie rozrodu.

Każdej wiosny leśnicy z Nadleśnictwa Goleniów prowadzą obserwacje w miejscach, w których do lęgów przystępują ptaki, dla których wyznacza się strefy ochrony. Ich celem jest określenie czy dane stanowisko jest zasiedlone oraz jaki jest wynik lęgu, czyli tzw. sukces lęgowy. Obserwacje prowadzi się z dużej odległości przy użyciu sprzętu optycznego. Dzięki temu ogranicza się do minimum ryzyko spłoszenia ptaków. Terminy obserwacji są określane na podstawie literatury oraz panujących warunków atmosferycznych. Pierwsze obserwacje powinny być prowadzone w okresie przystępowania do wysiadywania jaj, drugie w czasie gdy pisklęta są na tyle duże, że można je dostrzec z ziemi. W oparciu o wyniki monitoringu pracownicy Nadleśnictwa Goleniów modyfikują terminy i sposób realizacji zabiegów w strefach ochrony okresowej. W przypadku znalezienia nowego stanowiska gatunku chronionego strefowo, Nadleśnictwo zgłasza je do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W Nadleśnictwie Goleniów istnieje obecnie ponad 20 stref ochronnych o powierzchni przekraczającej 1100 ha.

 

Tekst: Bartosz Racławski