Aktualności Aktualności

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządza się na 10 lat, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu. W przypadkach uzasadnionych stanem lasów, a w szczególności wystąpienia szkód lub klęsk żywiołowych, plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat.

Do głównych celów i zadań urządzania lasu należą:

1) inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk i drzewostanów, oraz    określenie i kształtowanie naturalnych relacji między nimi;

2) rozpoznanie walorów przyrodniczych w lasach oraz opracowanie programu ochrony       przyrody dla nadleśnictwa;

3) rozpoznanie funkcji lasu w powiązaniu z zagospodarowaniem przestrzennym;

4) dokonanie podziału lasów – wg pełnionych funkcji i przyjętych celów gospodarowania – na gospodarstwa (w tym: specjalne, lasów ochronnych oraz lasów wielofunkcyjnych z dominującą funkcją produkcyjną, zwanych dalej lasami gospodarczymi), z wyróżnieniem drzewostanów do przebudowy, na potrzeby regulacji użytkowania głównego, optymalizacji etatów użytkowania rębnego i przedrębnego oraz realizacji długookresowych i średniookresowych celów hodowlanych;

5) określenie długo- i średniookresowych hodowlanych i technicznych celów gospodarki leśnej dla urządzanego obiektu, umożliwiających formułowanie celów doraźnych w poszczególnych drzewostanach;

6) projektowanie pożądanej struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej lasu oraz budowy piętrowej drzewostanów;

7) kształtowanie wielkości i struktury zapasu produkcyjnego w urządzanej jednostce, w ramach gospodarstw, obrębów leśnych i w całym nadleśnictwie;

8) ustalenie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego;

9) ustalenie możliwości lokalizacji etatu cięć użytkowania rębnego w wielkości przyjętej za optymalną;

10) ustalenie zadań gospodarczych na dziesięciolecie i określenie sposobów ich realizacji;

11) ustalenie stref uszkodzenia lasu (po wprowadzeniu obowiązku ustalania takich stref; patrz § 10, ust. 6 niniejszej instrukcji) oraz stopni uszkodzenia drzewostanów;

12) określenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej;

13) ustalenie kierunkowych zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w lasach;

14) określenie potrzeb w zakresie remontów i budowy infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji;

15) zobrazowanie przestrzenne (wizualizacja) urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej;

16) sporządzenie ogólnego opisu lasów, w tym danych dotyczących: warunków przyrodniczych i ekonomicznych, analizy gospodarki leśnej w minionym okresie, celów i zasad gospodarki przyszłej, projektowanych sposobów realizacji gospodarki leśnej, zadań na najbliższe dziesięciolecie oraz programu ochrony przyrody dla nadleśnictwa.

W skład planu urządzenia lasu nadleśnictwa wchodzą:

  1) dane inwentaryzacji lasu (część inwentaryzacyjna),

  2) analiza gospodarki leśnej w minionym okresie,

  3) program ochrony przyrody,

  4) część planistyczna.

W skład danych inwentaryzacji lasu wchodzą:

1) dokumentacja prac siedliskowych

2) opis taksacyjny lasu;

3) mapy obrazujące wyniki inwentaryzacji lasu: mapa gospodarcza, mapy przeglądowe: drzewostanów, siedlisk, funkcji lasu oraz mapa sytuacyjna;

4) zestawienia zbiorcze danych inwentaryzacyjnych (raporty w formie tabeli wykazów);

5) pierwsza część ogólnego opisu urządzanego nadleśnictwa, zawierająca ogólną charakterystykę lasów oraz zestawienia zbiorcze danych inwentaryzacji

Program ochrony przyrody nadleśnictwa obejmuje:

1) kompleksowy opis stanu przyrody w nadleśnictwie, z uwzględnieniem lasów innych form własności w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa;

2) podstawowe zadania z zakresu ochrony przyrody i sposoby realizacji tych zadań;

3) mapę walorów przyrodniczo-kulturowych.

Do części planistycznej zalicza się:

1) podstawy gospodarki przyszłego okresu, zawarte w części planistycznej ogólnego opisu nadleśnictwa, w tym cele i zasady trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach wielofunkcyjnych, oraz przewidywane sposoby ich realizacji;

2) wskazania gospodarcze zawarte w opisie taksacyjnym lasu;

3) określenie etatów cięć użytkowania głównego;

4) wykaz projektowanych cięć rębnych wraz z mapą przeglądową cięć;

5) zestawienie i opisanie zadań z zakresu użytkowania głównego (rębnego i przedrębnego);

6) zestawienie i opisanie zadań z zakresu hodowli lasu, w tym zalesień gruntów przeznaczonych do zalesienia , odnowienia lasu oraz pielęgnowania upraw i młodników;

7) określenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, z przedstawieniem tych zadań na mapach przeglądowych;

8) określenie kierunkowych zadań z zakresu gospodarki łowieckiej, z przedstawieniem tych zadań na mapie przeglądowej;

9) określenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

Przedmiotem planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa są lasy w rozumieniu art. 3 ustawy o lasach, grunty przeznaczone do zalesienia. W części inwentaryzacyjnej planu urządzenia lasu uwzględnia się również inne grunty i nieruchomości skarbu państwa pozostające w zarządzie nadleśnictwa, na potrzeby prowadzenia ich ewidencji i ustalania wartości – zgodnie z art. 4, ust. 3 ustawy o lasach.

Instrukcja  Urządzania  Lasu